नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना

योजनेच्या प्रमुख अटी :

गट (अ) :-
६५ व ६५ वर्षा वरील व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्या व्यक्तीना श्रावणबाळ सेवा राज्यनिवृत्ती वेतन योजना गट (अ) मधून रु.४००/- प्रतिमहिना निवृत्ती वेतन देण्यात येते याच लाभार्थ्याला केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेचे रु.२००/- प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्ती वेतन दिले जाते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्यशासना कडून रु.४००/- प्रतिमहा व केंद्रशासना कडून रु.२००/- प्रतिमहा असे एकूण रु.६००/- प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्ती वेतन मिळते.

गट (ब):-
या योजनेतंर्गत ज्या व्यक्तीचे वय ६५ व ६५ वर्षावरील आहे व ज्यांचे कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये २१,०००/- च्या आत आहे, अशा वृध्दांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (गट- ब) मध्ये रुपये ६००/- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्ती वेतन राज्य शासनाकडून देण्यात येते.
Share